What is a thermal paper/film?

Ngày phát hành:2019-10-06

film_main.jpg Giấy và phim nhiệt là một cơ sở để làm ảnh dày nhiều lớp các thành phần hóa chất để cho anh ta các tính chất nhạy cảm nhiệt.Giấy và phim được tiết lộ trong màu đen và cần dùng một máy in nhiệt.

Gửi tin nhắn của bạn đến nhà cung cấp này

  • Đến:
  • Rifo Packaging Material Co., Ltd
  • *Thông điệp:
  • Email của tôi:
  • Điện thoại:
  • Tên của tôi:
Hãy cẩn thận:
Gửi thư độc hại, đã được báo cáo nhiều lần, sẽ đóng băng người dùng
Nhà cung cấp này liên hệ với bạn trong vòng 24 giờ.
Hiện tại không có yêu cầu cho sản phẩm này.
top